Kod źródłowy intra z efektami "plots & dycp". Komentarze dotyczące działania poszczególnych procedur zostaną dodane wkrótce.
 
 
;------------------------------------- 
;PLOTS & DYCP INTRO BY SIR ART/CHARGED 
;------------------------------------- 
 
         *= $4000 
 
TABAND   = $0F00 
TABHI    = $0900 
TABLO    = $0A00 
TABX     = $0E00 
TABY     = $0E40 
SINTAB   = $0D00 
TEXTLO   = $2A 
TEXTHI   = $2B 
FAZA     = $2C 
 
         SEI 
         LDA #$7F 
         STA $DC0D 
         LDA #$00 
         STA $DC0E 
         LDA #$01 
         STA $D01A 
         LDA #$00 
         STA $D012 
         LDA #$0B 
         STA $D011 
         LDA #<IRQ0 
         STA $0314 
         LDA #>IRQ0 
         STA $0315 
         LDX #$00 
         STX $D020 
         STX $D021 
         LDX #$00 
L1       LDA #$01 
         STA $D800,X 
         STA $D900,X 
         STA $DA00,X 
         STA $DB00,X 
         LDA #$FF 
         STA $0400,X 
         STA $0500,X 
         STA $0600,X 
         STA $06E8,X 
         STA $3A00,X 
         STA $3B00,X 
         LDA #$00 
         STA $0800,X 
         STA $2000,X 
         STA $2100,X 
         STA $3000,X 
         STA $3100,X 
         STA $3200,X 
         STA $3300,X 
         STA $3400,X 
         STA $3500,X 
         STA $3600,X 
         STA $3700,X 
         INX 
         BNE L1 
         LDA #$18 
         STA $D018 
         LDA #$C8 
         STA $D016 
 
         JSR WRITE 
         JSR MAKETAB 
         JSR PISZ 
         JSR SCRINI 
 
         LDX #$00 
KI1      LDA $0C00,X 
         LDA #$00 
         STA $04A0,X 
         LDA $0B00,X 
         LDA #$00 
         STA $D8A0,X 
         INX 
         CPX #$F0 
         BNE KI1 
 
         JSR SPRINI 
 
         LDA #$00 
         STA $21 
         STA $23 
         LDA #$40 
         STA $22 
         STA $24 
 
         LDA #$00 
         STA $0D 
         STA $08 
         STA $07 
         STA $06 
 
         LDA #$00 
         TAY 
         TAX 
         JSR $1000 
         CLI 
 
K31      LDA #$00 
         BEQ K31 
 
         JSR LOGO 
 
K2       LDA #$FF 
K1       CMP $D012 
         BNE K1 
 
         JSR CZYSC 
         JSR PLOT 
         JSR SCROLL 
         JSR SINSC 
         JSR BUJANIE 
         JSR MAKESIN 
 
         LDA PLOT+1 
         CMP #$3F 
         BEQ K3 
         INC PLOT+1 
 
K3       LDA $DC01 
         CMP #$EF 
         BNE K2 
 
         LDA #$A9 
         STA SCR22 
 
K21      LDA #$FF 
K11      CMP $D012 
         BNE K11 
 
         JSR CZYSC 
         JSR PLOT 
         JSR SCROLL 
         JSR SCROLL 
         JSR SCROLL 
         JSR SINSC 
         JSR BUJANIE 
         JSR MAKESIN 
 
         LDA PLOT+1 
         CMP #$00 
         BEQ K32 
         DEC PLOT+1 
 
         JMP K21 
 
K32      JSR CZYSC 
K33      LDA $08 
         CMP #$09 
         BNE K33 
         LDA #$2000/64 
         STA $07F8 
K34      LDA $08 
         CMP #$29 
         BNE K34 
         LDA #$2000/64 
         STA $07F9 
 
         JSR LOGOUT 
 
         LDX #$0F 
WAIT144  LDY #$03 
         LDA #$FF 
WAIT13   CMP $D012 
         BNE WAIT13 
WAIT23   CMP $D012 
         BEQ WAIT23 
         DEY 
         BPL WAIT13 
         DEX 
         STX $1009 
         BNE WAIT144 
         LDA #$00 
         STA $D418 
 
         LDX #$00 
W145     LDA #$FF 
WAIT14   CMP $D012 
         BNE WAIT14 
WAIT24   CMP $D012 
         BEQ WAIT24 
         LDA T1,X 
         STA IRQ2+1 
         INX 
         CPX #$0D 
         BNE W145 
 
         LDA #$0B 
         STA ABC+1 
         STA ABD+1 
 
         LDX #$00 
W1451    LDA #$FF 
WAIT141  CMP $D012 
         BNE WAIT141 
WAIT241  CMP $D012 
         BEQ WAIT241 
         LDA T2,X 
         STA IRQ2+1 
         STA IRQ1+1 
         STA IRQ3+1 
         INX 
         CPX #$0D 
         BNE W1451 
 
         LDX #$00 
W1452    LDA #$FF 
WAIT142  CMP $D012 
         BNE WAIT142 
WAIT242  CMP $D012 
         BEQ WAIT242 
         LDA T1,X 
         STA IRQ2+1 
         STA IRQ1+1 
         STA IRQ3+1 
         STA IRQ4+1 
         INX 
         CPX #$0D 
         BNE W1452 
 
K35      JMP K35 
 
T1       .BYTE $00,$06,$06,$06 
         .BYTE $00,$00,$00,$06 
         .BYTE $06,$00,$00,$06 
         .BYTE $00 
T2       .BYTE $06,$00,$00,$00 
         .BYTE $06,$06,$06,$00 
         .BYTE $00,$06,$06,$00 
         .BYTE $06 
 
IRQ0 
         LDX #$00 
         LDY #$06 
 
         LDA $06 
         CMP #$20 
         BNE Q45 
         LDA Q3+1 
         CMP #$B3 
         BEQ Q451 
         INC Q3+1 
Q451     LDA Q2+1 
         CMP #$83 
         BEQ Q45 
         DEC Q2+1 
 
Q45      LDA Q1+1 
         CMP #$4F 
         BEQ G1 
         INC Q1+1 
 
G1       LDA Q4+1 
         CMP #$E3 
         BNE G2 
         LDA $06 
         CMP #$20 
         BEQ G22 
         INC $06 
         JMP G22 
G2       DEC Q4+1 
G22 
 
Q1       LDA #$08 
R1       CMP $D012 
         BNE R1 
         STX $D020 
 
 
         LDA $06 
         CMP #$20 
         BEQ Q2 
 
         LDA #$80 
DF1      CMP $D012 
         BNE DF1 
         JMP Q4 
 
Q2       LDA #$83+$18 
R2       CMP $D012 
         BNE R2 
         STY $D020 
 
Q3       LDA #$83+$18+1 
R3       CMP $D012 
         BNE R3 
         STX $D020 
 
Q4       LDA #$27 
R4       CMP $D012 
         BNE R4 
         STY $D020 
 
         LDA Q3+1 
         CMP #$B2 
         BNE Q5 
 
         LDA #$4E 
         STA $D012 
         LDA #<IRQ1 
         STA $0314 
         LDA #>IRQ1 
         STA $0315 
 
Q5       INC $D019 
         JMP $EA81 
IRQ1 
         LDA #$00 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         STA $D020 
         STA $D021 
ABC      LDA #$3B 
         STA $D011 
 
         LDA #$82 
         STA $D012 
         LDA #<IRQ2 
         STA $0314 
         LDA #>IRQ2 
         STA $0315 
 
         JSR $1003 
 
         LDA #$01 
         STA K31+1 
 
         LDA $D01B 
         EOR #$03 
         STA $D01B 
 
         INC $08 
         LDA $08 
         AND #$3F 
         STA $08 
         BNE AS1 
         LDA $D015 
         AND #$03 
         ORA #$01 
         STA $D015 
AS1      LDX $08 
         LDA $3D40,X 
         STA $D027 
         TXA 
         CLC 
         ADC #$20 
         AND #$3F 
         TAX 
         BNE AS2 
         LDA $D015 
         AND #$03 
         ORA #$02 
         STA $D015 
         TXA 
AS2      TAX 
         LDA $3D40,X 
         STA $D028 
 
LOP1     INC $D019 
         JMP $EA81 
IRQ2 
COL1     LDA #$06 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         STA $D020 
         STA $D021 
ABD      LDA #$1B 
         STA $D011 
 
         LDA #$AA+$08 
         STA $D012 
         LDA #<IRQ3 
         STA $0314 
         LDA #>IRQ3 
         STA $0315 
         LDA #$D8 
         STA $D016 
 
         INC $D019 
         JMP $EA81 
 
IRQ3 
         LDA #$00 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         LDY $0E 
         LDX #$1C 
         STA $D020 
         STX $D018 
         STA $D021 
         STY $D016 
 
         LDA #$EA-$08 
         STA $D012 
         LDA #<IRQ4 
         STA $0314 
         LDA #>IRQ4 
         STA $0315 
 
         INC $D019 
         JMP $EA81 
 
IRQ4 
         LDA #$06 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         NOP 
         LDX #$18 
         STA $D020 
         STX $D018 
         STA $D021 
 
         LDA #$4E 
         STA $D012 
         LDA #<IRQ1 
         STA $0314 
         LDA #>IRQ1 
         STA $0315 
         LDA #$D8 
         STA $D016 
 
         INC $D019 
         JMP $EA81 
 
SINSC    LDA #$38 
         STA $31 
         INC $2F 
         LDA $2F 
         AND #$7F 
         STA $2F 
         JSR $5000 
 
         LDA #$3D 
         STA $39 
         LDA FAZA 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         STA $38 
         LDY $2F 
         LDX $3900,Y 
 
         LDA $0800 
         STA $30 
 
         LDA #$00 
         STA $3000,X 
         STA $3001,X 
         STA $3002,X 
 
         STA $300A,X 
         STA $300B,X 
         STA $300C,X 
 
         LDY #$00 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3003,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3004,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3005,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3006,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3007,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3008,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $3009,X 
 
         LDA FAZA 
         EOR #$07 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         STA $38 
         LDY $2F 
         LDX $3917,Y 
 
         LDA $0817 
         STA $30 
 
         LDA #$00 
         STA $35C0,X 
         STA $35C1,X 
         STA $35C2,X 
 
         STA $35CA,X 
         STA $35CB,X 
         STA $35CC,X 
 
         LDY #$00 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C3,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C4,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C5,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C6,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C7,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C8,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
         AND ($38),Y 
         STA $35C9,X 
         RTS 
 
WRITE    LDA #$00 
         STA $20 
         LDA #$04 
         STA $21 
         LDA #$00 
         STA $23 
         LDA #$18 
         STA $24 
 
W2       LDX #$00 
         LDY #$00 
W1       TXA 
         AND #$07 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         CLC 
         ADC $23 
         STA ($20),Y 
         INX 
         INY 
         CPY #$28 
         BNE W1 
         INC $23 
         LDA $23 
         AND #$07 
         STA $23 
W23      LDA $20 
         CLC 
         ADC #$28 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         DEC $24 
         BPL W2 
 
         LDX #$00 
         LDA #$00 
YU11     STA $3A10,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$40,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$80,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$C0,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$0100,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$0140,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$0180,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $3A10+$01C0,X 
         CLC 
         ADC #$01 
         INX 
         CPX #$18 
         BNE YU11 
 
         LDA #$FF 
         LDX #$27 
DFG 
         STA $0680,X 
         STA $0680+$28,X 
         STA $0680+$50,X 
         STA $0680+$78,X 
         STA $0680+$A0,X 
         STA $0680+$C8,X 
         DEX 
         BPL DFG 
         RTS 
 
CZYSC    LDX #$0F 
         LDA #$00 
CZY1     STA $2000,X 
         STA $2020,X 
         STA $2040,X 
         STA $2060,X 
         STA $2080,X 
         STA $20A0,X 
         STA $20C0,X 
         STA $20E0,X 
         STA $2100,X 
         STA $2120,X 
         STA $2140,X 
         STA $2160,X 
         STA $2180,X 
         STA $21A0,X 
         STA $21C0,X 
         STA $21E0,X 
         STA $2010,X 
         STA $2030,X 
         STA $2050,X 
         STA $2070,X 
         STA $2090,X 
         STA $20B0,X 
         STA $20D0,X 
         STA $20F0,X 
         STA $2110,X 
         STA $2130,X 
         STA $2150,X 
         STA $2170,X 
         STA $2190,X 
         STA $21B0,X 
         STA $21D0,X 
         STA $21F0,X 
         DEX 
         BPL CZY1 
         RTS 
 
MAKESIN  LDX #$3F 
         STX $20 
 
         LDA $21 
         CLC 
         ADC #$FE 
         STA $21 
         STA X1+1 
         LDA $22 
         CLC 
         ADC #$03 
         STA $22 
         STA X2+1 
         LDA $23 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA $23 
         STA Y1+1 
         LDA $24 
         CLC 
         ADC #$02 
         STA $24 
         STA Y2+1 
         CLC 
 
X1       LDA #$00 
SPX1     ADC #$04 
         STA X1+1 
         TAX 
X2       LDA #$00 
SPX2     ADC #$08 
         STA X2+1 
         TAY 
         LDA SINTAB,X 
         ADC SINTAB,Y 
         LDX $20 
         STA TABX,X 
Y1       LDA #$00 
SPY1     ADC #$08 
         STA Y1+1 
         TAX 
Y2       LDA #$00 
SPY2     ADC #$04 
         STA Y2+1 
         TAY 
         LDA SINTAB,X 
         ADC SINTAB,Y 
         AND #$3F 
         LDX $20 
         STA TABY,X 
         DEC $20 
         BPL X1 
         RTS 
 
PLOT     LDX #$00 
PL1      LDY TABX,X 
         LDA TABHI,Y 
         STA $03 
         LDA TABLO,Y 
         STA $02 
         LDA TABAND,Y 
         LDY TABY,X 
         ORA ($02),Y 
         STA ($02),Y 
         DEX 
         BPL PL1 
         RTS 
SPRINI 
         LDA #$C0 
         STA $D001 
         STA $D003 
         LDA #$0B 
         STA $D027 
         STA $D028 
         LDA #$20 
         STA $D000 
         LDA #$37 
         STA $D002 
         LDA #$0E80/64 
         STA $07F8 
         STA $07F9 
 
         LDA #$00 
         STA $D015 
         LDA #$00 
         STA $D01C 
         STA $D01D 
         STA $D01B 
         STA $D017 
         LDA #$02 
         STA $D010 
         RTS 
 
MAKETAB  LDX #$00 
M1       TXA 
         AND #$18 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         STA TABLO,X 
         INX 
         BNE M1 
         LDX #$00 
M2       TXA 
         AND #$20 
         LSR A 
         LSR A 
         LSR A 
         LSR A 
         LSR A 
         CLC 
         ADC #$20 
         STA TABHI,X 
         INX 
         BNE M2 
         CLC 
         LDX #$00 
         LDA #$80 
M3       STA TABAND,X 
         ROR A 
         BNE M4 
         ROR A 
M4       INX 
         BNE M3 
         RTS 
 
PROC     LDY $2F 
SSS      LDX $3900,Y 
 
BUF      LDA $0800 
         STA $30 
 
         LDA #$00 
C1       STA $3000,X 
C2       STA $3000,X 
C3       STA $3000,X 
 
C4       STA $3000,X 
C5       STA $3000,X 
C6       STA $3000,X 
 
         LDY #$00 
         LDA ($30),Y 
S11      STA $3000,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
S22      STA $3000,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
S33      STA $3000,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
S44      STA $3000,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
S55      STA $3000,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
S66      STA $3000,X 
         INY 
         LDA ($30),Y 
S77      STA $3000,X 
 
         .BYTE $01,$02,$03 
 
PISZ     LDA #$00 
         STA $20 
         LDA #$50 
         STA $21 
         LDA #<PROC 
         STA $22 
         LDA #>PROC 
         STA $23 
         LDA #$01 
         STA $24 
         LDA #$40 
         STA $25 
         LDA #$30 
         STA $26 
PI2 
         LDA $24 
         STA BUF+1 
         STA SSS+1 
         LDY $25 
         STY C1+1 
         INY 
         STY C2+1 
         INY 
         STY C3+1 
         INY 
         STY S11+1 
         INY 
         STY S22+1 
         INY 
         STY S33+1 
         INY 
         STY S44+1 
         INY 
         STY S55+1 
         INY 
         STY S66+1 
         INY 
         STY S77+1 
         INY 
         STY C4+1 
         INY 
         STY C5+1 
         INY 
         STY C6+1 
 
         LDY $26 
         STY C1+2 
         STY C2+2 
         STY C3+2 
         STY S11+2 
         STY S22+2 
         STY S33+2 
         STY S44+2 
         STY S55+2 
         STY S66+2 
         STY S77+2 
         STY C4+2 
         STY C5+2 
         STY C6+2 
 
         LDY #$48 
PI1      LDA ($22),Y 
         STA ($20),Y 
         DEY 
         BPL PI1 
         LDA $20 
         CLC 
         ADC #$49 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         LDA $25 
         CLC 
         ADC #$40 
         STA $25 
         LDA $26 
         ADC #$00 
         STA $26 
         INC $24 
         LDA $24 
         CMP #$17 
         BEQ PI22 
         JMP PI2 
PI22     LDY #$00 
         LDA #$60 
         STA ($20),Y 
         RTS 
 
SCRINI   LDA #>TEKST 
         STA TEXTHI 
         LDA #<TEKST 
         STA TEXTLO 
         RTS 
 
SCROLL   LDA FAZA 
         SEC 
         SBC #$01 
         STA FAZA 
         BMI SCR1 
         RTS 
SCR1     CLC 
         ADC #$08 
         STA FAZA 
         LDA $0801 
         STA $0800 
         LDA $0802 
         STA $0801 
         LDA $0803 
         STA $0802 
         LDA $0804 
         STA $0803 
         LDA $0805 
         STA $0804 
         LDA $0806 
         STA $0805 
         LDA $0807 
         STA $0806 
         LDA $0808 
         STA $0807 
         LDA $0809 
         STA $0808 
         LDA $080A 
         STA $0809 
         LDA $080B 
         STA $080A 
         LDA $080C 
         STA $080B 
         LDA $080D 
         STA $080C 
         LDA $080E 
         STA $080D 
         LDA $080F 
         STA $080E 
         LDA $0810 
         STA $080F 
         LDA $0811 
         STA $0810 
         LDA $0812 
         STA $0811 
         LDA $0813 
         STA $0812 
         LDA $0814 
         STA $0813 
         LDA $0815 
         STA $0814 
         LDA $0816 
         STA $0815 
         LDA $0817 
         STA $0816 
         LDY #$00 
         LDA (TEXTLO),Y 
         BEQ SCR2 
         AND #$1F 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         JMP SCR22 
SCR2     JSR SCRINI 
         LDA #$00 
SCR22    BIT $00 
         STA $0817 
         LDA TEXTLO 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA TEXTLO 
         LDA TEXTHI 
         ADC #$00 
         STA TEXTHI 
         RTS 
BUJANIE 
         LDX $0D 
         INX 
         LDA #$FF 
         STA $0680,X 
         STA $0680+$28,X 
         STA $0680+$50,X 
         STA $0680+$78,X 
         STA $0680+$A0,X 
         STA $0680+$C8,X 
         INX 
         STA $0680,X 
         STA $0680+$28,X 
         STA $0680+$50,X 
         STA $0680+$78,X 
         STA $0680+$A0,X 
         STA $0680+$C8,X 
 
         LDX $0F 
         LDA $3C00,X 
         CLC 
         ADC FAZA 
         TAY 
         AND #$07 
         ORA #$C0 
         STA $0E 
         TYA 
         LSR A 
         LSR A 
         LSR A 
         STA $0D 
         CLC 
         ADC #$19 
         TAX 
         LDY #$19 
BU1 
         LDA $3A4F,Y 
         STA $0680,X 
         LDA $3A8F,Y 
         STA $0680+$28,X 
         LDA $3ACF,Y 
         STA $0680+$50,X 
         LDA $3B0F,Y 
         STA $0680+$78,X 
         LDA $3B4F,Y 
         STA $0680+$A0,X 
         LDA $3B8F,Y 
         STA $0680+$C8,X 
         DEX 
         DEY 
         BNE BU1 
 
         INC $0F 
H1       RTS 
LOGO 
         LDX #$27 
KP1      LDA #$FF 
WAIT1    CMP $D012 
         BNE WAIT1 
WAIT2    CMP $D012 
         BEQ WAIT2 
 
         LDA $0C00,X 
         STA $04A0,X 
         LDA $0B00,X 
         STA $D8A0,X 
         LDA $0C28,X 
         STA $04C8,X 
         LDA $0B28,X 
         STA $D8C8,X 
         LDA $0C50,X 
         STA $04F0,X 
         LDA $0B50,X 
         STA $D8F0,X 
         LDA $0C78,X 
         STA $0518,X 
         LDA $0B78,X 
         STA $D918,X 
         LDA $0CA0,X 
         STA $0540,X 
         LDA $0BA0,X 
         STA $D940,X 
         LDA $0CC8,X 
         STA $0568,X 
         LDA $0BC8,X 
         STA $D968,X 
 
         DEX 
         BPL KP1 
         RTS 
LOGOUT 
         LDX #$04 
         STX $02 
KP13     LDY #$02 
KP11     LDA #$FF 
WAIT11   CMP $D012 
         BNE WAIT11 
WAIT21   CMP $D012 
         BEQ WAIT21 
         DEY 
         BPL KP11 
 
         LDX #$00 
KP22     LDY $04A0,X 
         LDA $3E00,Y 
         STA $04A0,X 
         LDY $D8A0,X 
         LDA $3E00,Y 
         STA $D8A0,X 
         INX 
         CPX #$F0 
         BNE KP22 
         DEC $02 
         BPL KP13 
         RTS 
 
TEKST    .TEXT "     I HOPE YOU LIKE" 
         .TEXT " THIS INTRO\ AS MUCH " 
         .TEXT "AS I\ COZ THIS IS ONE " 
         .TEXT "OF MY BEST INTROS SO " 
         .TEXT "FAR[        ALL CODE " 
         .TEXT "BY SIR ART\ LOGO BY " 
         .TEXT "STONE\ FONTS BY HEDGE" 
         .TEXT "HOG AND MUSIC COMPOSED" 
         .TEXT " BY COMPOD IN JCH^S PL" 
         .TEXT "AYER\ WHICH GIVES IT " 
         .TEXT "SPECIAL KIND OF FEELIN" 
         .TEXT "G[                    " 
         .TEXT "                      " 
         .TEXT "            END]      " 
         .TEXT "                      " 
         .TEXT "                      " 
         .BYTE $00 
 
powrót