Kod źródłowy efektu "elastic planes" pochodzącego z dema Amber Cow. Komentarze dotyczące działania poszczególnych procedur zostaną dodane wkrótce.
 
 
;--------------------------------- 
;ELASTIC PLANES BY SIR ART/CHARGED 
;--------------------------------- 
 
         *= $1000 
 
OX1      = $2C 
OX2      = $2D 
OY1      = $2E 
OY2      = $2F 
AX2      = $2A 
AY2      = $2B 
SX1      = $30 
SX2      = $31 
SY1      = $32 
SY2      = $33 
BX1      = $34 
BX2      = $35 
BY1      = $36 
BY2      = $37 
LICZNIK  = $38 
LICZNIK2 = $39 
ZNAK     = $3A 
EFECT    = $28 
WAIT     = $29 
TABOBL1  = $1EC0 
TABOBL2  = $1EE0 
TABSTART = $1E80 
KROKLX   = $1DC0 
KROKHX   = $1DE0 
KROKLY   = $1E00 
KROKHY   = $1E20 
STARTHX  = $1E40 
STARTHY  = $1E60 
STARTLX  = $1E80 
STARTLY  = $1EA0 
SINTAB   = $1F00 
 
EKRAN    = $2000 
LINKRL   = $20 
LINKRH   = $21 
LINIA1   = $3000 
LINIA2   = $3800 
TABLIL1  = $4000 
TABLIH1  = $4080 
TABLIL2  = TABLIL1 
TABLIH2  = $4100 
FILL     = $4200 
X1       = $22 
Y1       = $23 
X2       = $24 
Y2       = $25 
ROZX     = $26 
ROZY     = $27 
 
         SEI 
         LDA #$00 
         LDX #$00 
L1       STA $D800,X 
         STA $D900,X 
         STA $DA00,X 
         STA $DB00,X 
         INX 
         BNE L1 
         LDA #$00 
         STA $D020 
         LDA #$06 
         STA $D021 
         LDA #$7F 
         STA $DC0D 
         LDX #$00 
         STX $DC0E 
         INX 
         STX $D01A 
         LDA #$08 
         STA $D012 
         LDA #$97 
         STA $DD00 
         LDA #$1A 
         STA $D018 
         LDA #$1B 
         STA $D011 
         LDA #$C8 
         STA $D016 
         LDA #$35 
         STA $01 
         LDA #<IRQ1 
         STA $FFFE 
         LDA #>IRQ1 
         STA $FFFF 
         JSR CZYSZCZ 
         JSR CHESS 
         JSR ZNAKI 
         JSR LINIAINI 
         JSR FILLWR 
         CLI 
         LDA #$00 
         STA EFECT 
 
         JMP J6 
 
J2       LDA #$00 
         LDA #$FF 
J1       CMP $D012 
         BNE J1 
 
         LDA #$FF 
         JSR FILL 
JUMP1    JSR CZYSC 
         LDA OX1 
         CLC 
         ADC BX1 
         STA OX1 
         STA AX1+1 
         LDA OY1 
         CLC 
         ADC BY1 
         STA OY1 
         STA AY1+1 
         LDA OX2 
         CLC 
         ADC BX2 
         STA OX2 
         STA AX2 
         LDA OY2 
         CLC 
         ADC BY2 
         STA OY2 
         STA AY2 
         JSR SINKAL 
         JSR ELASTIC 
 
         INC WAIT 
         LDA WAIT 
         CMP #$80 
         BEQ J61 
         JMP J2 
 
J61      INC EFECT 
J6       LDA EFECT 
         CMP #$00 
         BNE HOP2 
         LDX #$1F 
HOP12    LDA #$00 
         LDA KWADRATX,X 
         STA STARTHX,X 
         LDA KWADRATY,X 
         STA STARTHY,X 
         LDA #$00 
         STA STARTLX,X 
         STA STARTLY,X 
         DEX 
         BPL HOP12 
         LDX #$0B 
HOP13    LDA INITAB,X 
         STA OX1,X 
         DEX 
         BPL HOP13 
         JMP PROCKA1 
HOP2     CMP #$01 
         BNE HOP3 
         LDX #$1F 
HOP22    LDA TABOBL1,X 
         STA STARTHX,X 
         LDA TABOBL2,X 
         STA STARTHY,X 
         LDA #$00 
         STA STARTLX,X 
         STA STARTLY,X 
         DEX 
         BPL HOP22 
         LDX #$0B 
HOP23    LDA INITAB2,X 
         STA OX1,X 
         DEX 
         BPL HOP23 
         JMP PROCKA1 
HOP3     CMP #$02 
         BNE HOP4 
         LDX #$1F 
HOP32    LDA TABOBL1,X 
         STA STARTHX,X 
         LDA TABOBL2,X 
         STA STARTHY,X 
         LDA #$00 
         STA STARTLX,X 
         STA STARTLY,X 
         DEX 
         BPL HOP32 
         LDX #$0B 
HOP33    LDA INITAB3,X 
         STA OX1,X 
         DEX 
         BPL HOP33 
         JMP PROCKA1 
HOP4     CMP #$03 
         BNE HOP5 
         LDX #$1F 
HOP42    LDA TABOBL1,X 
         STA STARTHX,X 
         LDA TABOBL2,X 
         STA STARTHY,X 
         LDA #$00 
         STA STARTLX,X 
         STA STARTLY,X 
         LDA TROJKATX,X 
         STA TABOBL1,X 
         LDA TROJKATY,X 
         STA TABOBL2,X 
         DEX 
         BPL HOP42 
         JMP PROCKA2 
 
HOP5     JMP HOP5 
 
PROCKA1  LDA OX1 
         CLC 
         ADC BX1 
         STA OX1 
         STA AX1+1 
         LDA OY1 
         CLC 
         ADC BY1 
         STA OY1 
         STA AY1+1 
         LDA OX2 
         CLC 
         ADC BX2 
         STA OX2 
         STA AX2 
         LDA OY2 
         CLC 
         ADC BY2 
         STA OY2 
         STA AY2 
         JSR SINKAL 
PROCKA2  JSR LICZKROK 
 
JKOL     LDA #$00 
         STA LICZNIK2 
 
J5       LDA #$FF 
J3       CMP $D012 
         BNE J3 
 
         LDA #$FF 
         JSR FILL 
         JSR CZYSC 
         LDA LICZNIK2 
         CMP #$10 
         BEQ J7 
         INC LICZNIK2 
         JSR MORPH 
         JSR ELASTIC2 
         JMP J5 
 
J7       LDA #$00 
         STA WAIT 
         LDA EFECT 
         CMP #$03 
         BEQ JUMPIK 
         JMP JUMP1 
JUMPIK 
         JMP JUMPIK 
 
INITAB2  .BYTE $00,$00,$35,$3F 
         .BYTE $18,$08,$10,$08 
         .BYTE $FF,$04,$03,$05 
INITAB3  .BYTE $03,$07,$40,$43 
         .BYTE $48,$48,$48,$48 
         .BYTE $F9,$03,$05,$FF 
INITAB   .BYTE $00,$00,$40,$40 
         .BYTE $08,$08,$08,$08 
         .BYTE $FC,$02,$04,$03 
KWADRATX .BYTE $38,$28,$28,$28 
         .BYTE $28,$28,$28,$28 
         .BYTE $28,$28,$28,$28 
         .BYTE $28,$28,$28,$28 
         .BYTE $38,$48,$48,$48 
         .BYTE $48,$48,$48,$48 
         .BYTE $48,$48,$48,$48 
         .BYTE $48,$48,$48,$48 
KWADRATY .BYTE $68,$68,$63,$57 
         .BYTE $4B,$47,$43,$3F 
         .BYTE $3B,$37,$33,$2F 
         .BYTE $2F,$27,$23,$08 
         .BYTE $08,$08,$23,$27 
         .BYTE $2B,$2F,$33,$37 
         .BYTE $3B,$3F,$43,$47 
         .BYTE $4B,$57,$63,$68 
TROJKATX .BYTE $0A,$0D,$11,$14 
         .BYTE $16,$18,$1A,$1C 
         .BYTE $1E,$20,$22,$28 
         .BYTE $2E,$30,$32,$34 
         .BYTE $38,$3C,$40,$44 
         .BYTE $48,$4C,$50,$54 
         .BYTE $58,$5B,$5F,$62 
         .BYTE $65,$68,$38,$07 
TROJKATY .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$1C,$1C 
         .BYTE $1C,$1C,$6F,$1C 
 
IRQ1     STA REG1+1 
         STX REG1+3 
         STY REG1+5 
 
         LDA #$00 
         STA $D020 
         LDA #$06 
         STA $D021 
 
         INC $D019 
REG1     LDA #$00 
         LDX #$00 
         LDY #$00 
         RTI 
 
MORPH    LDX #$00 
MORPH2   LDA STARTLX,X 
         CLC 
         ADC KROKLX,X 
         STA STARTLX,X 
         LDA STARTHX,X 
         ADC KROKHX,X 
         CMP #$70 
         BCC MORPH3 
         LDA TABOBL1,X 
MORPH3   STA STARTHX,X 
         LDA STARTLY,X 
         CLC 
         ADC KROKLY,X 
         STA STARTLY,X 
         LDA STARTHY,X 
         ADC KROKHY,X 
         CMP #$70 
         BCC MORPH4 
         LDA TABOBL2,X 
MORPH4   STA STARTHY,X 
         INX 
         CPX #$20 
         BNE MORPH2 
         RTS 
 
LICZKROK LDX #$00 
 
LICZPOCZ LDA #$00 
         STA ZNAK 
         STA KROKLX,X 
         LDA TABOBL1,X 
         SEC 
         SBC STARTHX,X 
         STA KROKHX,X 
         BPL LICZ2 
         LDA ZNAK 
         EOR #$01 
         STA ZNAK 
         LDA KROKHX,X 
         EOR #$FF 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA KROKHX,X 
LICZ2    LSR KROKHX,X 
         ROR KROKLX,X 
         LSR KROKHX,X 
         ROR KROKLX,X 
         LSR KROKHX,X 
         ROR KROKLX,X 
         LSR KROKHX,X 
         ROR KROKLX,X 
         LDA ZNAK 
         BEQ LICZ3 
         LDA KROKLX,X 
         EOR #$FF 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA KROKLX,X 
         LDA KROKHX,X 
         EOR #$FF 
         ADC #$00 
         STA KROKHX,X 
 
LICZ3    LDA #$00 
         STA ZNAK 
         STA KROKLY,X 
         LDA TABOBL2,X 
         SEC 
         SBC STARTHY,X 
         STA KROKHY,X 
         BPL LICZ4 
         LDA ZNAK 
         EOR #$01 
         STA ZNAK 
         LDA KROKHY,X 
         EOR #$FF 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA KROKHY,X 
LICZ4    LSR KROKHY,X 
         ROR KROKLY,X 
         LSR KROKHY,X 
         ROR KROKLY,X 
         LSR KROKHY,X 
         ROR KROKLY,X 
         LSR KROKHY,X 
         ROR KROKLY,X 
         LDA ZNAK 
         BEQ LICZ5 
         LDA KROKLY,X 
         EOR #$FF 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA KROKLY,X 
         LDA KROKHY,X 
         EOR #$FF 
         ADC #$00 
         STA KROKHY,X 
 
LICZ5    INX 
         CPX #$20 
         BEQ LICZ6 
         JMP LICZPOCZ 
LICZ6    RTS 
 
SINKAL   LDX #$1F 
SINKAL2  LDA AX1+1 
         CLC 
         ADC SX1 
         STA AX1+1 
         LDA AX2 
         CLC 
         ADC SX2 
         STA AX2 
         TAY 
AX1      LDA SINTAB 
         ADC SINTAB,Y 
         STA TABOBL1,X 
         LDA AY1+1 
         CLC 
         ADC SY1 
         STA AY1+1 
         LDA AY2 
         CLC 
         ADC SY2 
         STA AY2 
         TAY 
AY1      LDA SINTAB 
         ADC SINTAB,Y 
         STA TABOBL2,X 
         DEX 
         BPL SINKAL2 
         RTS 
 
ELASTIC  LDA #$00 
         STA LICZNIK 
         LDX LICZNIK 
RYS1     LDA TABOBL1,X 
         STA $22 
         LDA TABOBL2,X 
         STA $23 
         LDX LICZNIK 
         INX 
         TXA 
         AND #$1F 
         TAX 
         LDA TABOBL1,X 
         STA $24 
         LDA TABOBL2,X 
         STA $25 
         JSR LINMAI 
         INC LICZNIK 
         LDX LICZNIK 
         CPX #$20 
         BNE RYS1 
         RTS 
 
ELASTIC2 LDA #$00 
         STA LICZNIK 
         LDX LICZNIK 
RYS2     LDA STARTHX,X 
         STA $22 
         LDA STARTHY,X 
         STA $23 
         LDX LICZNIK 
         INX 
         TXA 
         AND #$1F 
         TAX 
         LDA STARTHX,X 
         STA $24 
         LDA STARTHY,X 
         STA $25 
         JSR LINMAI 
         INC LICZNIK 
         LDX LICZNIK 
         CPX #$20 
         BNE RYS2 
         RTS 
 
CHESS    LDA #$00 
         STA $20 
         LDA #$D8 
         STA $21 
         LDA #$BC 
         STA $22 
         LDA #$CB 
         STA $23 
         LDA #$0A 
         STA CH3+1 
         LDX #$00 
CH2      LDA $22 
         LDY #$00 
         STA ($20),Y 
         INY 
         STA ($20),Y 
         LDA $23 
         INY 
         STA ($20),Y 
         INY 
         STA ($20),Y 
         INX 
CH3      CPX #$14 
         BNE CH1 
         LDA #$14 
         STA CH3+1 
         LDA $22 
         TAX 
         LDA $23 
         STA $22 
         STX $23 
         LDX #$00 
CH1      LDA $20 
         CLC 
         ADC #$04 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         LDA $20 
         CMP #$C0 
         BNE CH2 
         LDA $21 
         CMP #$DB 
         BNE CH2 
         RTS 
ZNAKI    LDX #$00 
         LDA #$FF 
ZNAKI1   STA $0400,X 
         STA $0500,X 
         STA $0600,X 
         STA $06F8,X 
         INX 
         BNE ZNAKI1 
 
POCZ     = $28*10+$040D 
         LDA #<POCZ 
         STA $20 
         LDA #>POCZ 
         STA $21 
         LDX #$00 
ZNAKI3   TXA 
         LDY #$00 
ZNAKI2   STA ($20),Y 
         CLC 
         ADC #$10 
         INY 
         CPY #$0E 
         BNE ZNAKI2 
         LDA $20 
         CLC 
         ADC #$28 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         INX 
         CPX #$0E 
         BNE ZNAKI3 
         RTS 
 
LINPRO1  LDA EKRAN,X 
         EOR #$80 
         STA EKRAN,X 
         TYA 
         ADC LINKRL 
         TAY 
         TXA 
         ADC LINKRH 
         TAX 
LINPRO2  LDA EKRAN,X 
         EOR #$80 
         STA EKRAN,X 
         TYA 
         SBC LINKRL 
         TAY 
         TXA 
         SBC LINKRH 
         TAX 
LINIAINI LDA #<LINIA1 
         STA $20 
         LDA #>LINIA1 
         STA $21 
         LDX #$00 
LINI2    LDY #$00 
LINI3    LDA LINPRO1,Y 
         STA ($20),Y 
         INY 
         CPY #$10 
         BNE LINI3 
         LDA $20 
         STA TABLIL1,X 
         LDA $21 
         STA TABLIH1,X 
         LSR LINPRO1+4 
         BNE LINI1 
         LDA #$80 
         STA LINPRO1+4 
         LDA LINPRO1+1 
         CLC 
         ADC #$80 
         STA LINPRO1+1 
         STA LINPRO1+6 
         LDA LINPRO1+2 
         ADC #$00 
         STA LINPRO1+7 
         STA LINPRO1+2 
LINI1    LDA $20 
         CLC 
         ADC #$10 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         INX 
         CPX #$70 
         BNE LINI2 
         LDY #$00 
         LDA #$60 
         STA ($20),Y 
         LDA #<LINIA2 
         STA $20 
         LDA #>LINIA2 
         STA $21 
         LDX #$00 
LINI22   LDY #$00 
LINI32   LDA LINPRO2,Y 
         STA ($20),Y 
         INY 
         CPY #$10 
         BNE LINI32 
         LDA $21 
         STA TABLIH2,X 
         LSR LINPRO2+4 
         BNE LINI12 
         LDA #$80 
         STA LINPRO2+4 
         LDA LINPRO2+1 
         CLC 
         ADC #$80 
         STA LINPRO2+1 
         STA LINPRO2+6 
         LDA LINPRO2+2 
         ADC #$00 
         STA LINPRO2+7 
         STA LINPRO2+2 
LINI12   LDA $20 
         CLC 
         ADC #$10 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         INX 
         CPX #$70 
         BNE LINI22 
         LDY #$00 
         LDA #$60 
         STA ($20),Y 
         RTS 
 
LINMAI   LDA #$00 
         STA LINM4+1 
         LDA X2 
         SEC 
         SBC X1 
         BPL LINM1 
         LDA X1 
         LDY X2 
         STA X2 
         STY X1 
         LDA Y1 
         LDY Y2 
         STA Y2 
         STY Y1 
         LDA X2 
         SEC 
         SBC X1 
LINM1    STA ROZX 
         LDA Y1 
         SEC 
         SBC Y2 
         BPL LINM2 
         INC LINM4+1 
         EOR #$FF 
         CLC 
         ADC #$01 
LINM2    STA ROZY 
         BNE LINM3 
         STA LINKRL 
         STA LINKRH 
         JMP LINM4 
 
RESL     = LINKRL 
RESH     = LINKRH 
DIV      = ROZX 
DI2      = ROZY 
 
LINM3    LDA #$00 
         STA RESL 
         STA RESH 
         LDA #$00 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
         ASL DI2 
         ROL A 
         TAX 
         SEC 
         SBC DIV 
         BCS *+3 
         TXA 
         ROL RESL 
         ROL RESH 
LINM4    LDA #$00 
         BEQ LINM5 
         LDX X1 
         LDA TABLIL1,X 
         STA LINM6+1 
         LDA TABLIH1,X 
         STA LINM6+2 
         LDX X2 
 
         LDA TABLIL1,X 
         STA LINM7+1 
         STA LINM8+1 
         LDA TABLIH1,X 
         STA LINM7+2 
         STA LINM8+2 
         LDA #$60 
LINM7    STA $3FFF 
         LDX Y1 
         CLC 
LINM6    JSR $3FFF 
         LDA #$BD 
LINM8    STA $3FFF 
         RTS 
LINM5 
         LDX X1 
         LDA TABLIL1,X 
         STA LINM9+1 
         LDA TABLIH2,X 
         STA LINM9+2 
         LDX X2 
 
         LDA TABLIL1,X 
         STA LINMA+1 
         STA LINMB+1 
         LDA TABLIH2,X 
         STA LINMA+2 
         STA LINMB+2 
         LDA #$60 
LINMA    STA $3FFF 
         LDX Y1 
         SEC 
LINM9    JSR $3FFF 
         LDA #$BD 
LINMB    STA $3FFF 
         RTS 
 
CZYSC    LDX #$3F 
         LDA #$00 
CZYSC1   STA $2000,X 
         STA $2040,X 
         STA $2080,X 
         STA $20C0,X 
         STA $2100,X 
         STA $2140,X 
         STA $2180,X 
         STA $21C0,X 
         STA $2200,X 
         STA $2240,X 
         STA $2280,X 
         STA $22C0,X 
         STA $2300,X 
         STA $2340,X 
         STA $2380,X 
         STA $23C0,X 
         STA $2400,X 
         STA $2440,X 
         STA $2480,X 
         STA $24C0,X 
         STA $2500,X 
         STA $2540,X 
         STA $2580,X 
         STA $25C0,X 
         STA $2600,X 
         STA $2640,X 
         STA $2680,X 
         STA $26C0,X 
         DEX 
         BPL CZYSC1 
         RTS 
 
FILLPROC EOR $2000 
         STA $2800 
 
FILLWR   LDA #<FILL 
         STA $20 
         LDA #>FILL 
         STA $21 
 
         LDX #$00 
         LDA TABFIL1,X 
         STA FILLPROC+1 
         STA FILLPROC+4 
FILLW2   LDY #$00 
FILLW1   LDA FILLPROC,Y 
         STA ($20),Y 
         INY 
         CPY #$06 
         BNE FILLW1 
         LDA $20 
         CLC 
         ADC #$06 
         STA $20 
         LDA $21 
         ADC #$00 
         STA $21 
         LDA FILLPROC+1 
         CMP TABFIL2,X 
         BNE FILLW4 
         INX 
         LDA TABFIL1,X 
         STA FILLPROC+1 
         STA FILLPROC+4 
         TXA 
         AND #$01 
         BEQ FILLW6 
         JMP FILLW5 
FILLW6   LDA FILLPROC+2 
         ADC #$00 
         STA FILLPROC+2 
         CLC 
         ADC #$08 
         STA FILLPROC+5 
         JMP FILLW5 
FILLW4   LDA FILLPROC+1 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA FILLPROC+1 
         STA FILLPROC+4 
FILLW5 
         CPX #$0E 
         BNE FILLW2 
         LDA #$60 
         LDY #$00 
         STA ($20),Y 
         RTS 
 
TABFIL1  .BYTE $00,$80,0,$80 
         .BYTE $00,$80,0,$80 
         .BYTE $00,$80,0,$80 
         .BYTE $00,$80,0,$80 
TABFIL2  .BYTE $6F,$EF,$6F,$EF 
         .BYTE $6F,$EF,$6F,$EF 
         .BYTE $6F,$EF,$6F,$EF 
         .BYTE $6F,$EF,$6F,$EF 
CLINTAB  .BYTE 0,0,0,0,0,0 
 
CZYSZCZ  LDX #$00 
CZSC1    LDA #$00 
         STA $2000,X 
         STA $2100,X 
         STA $2200,X 
         STA $2400,X 
         STA $2500,X 
         STA $2600,X 
         STA $2700,X 
         STA $2300,X 
         LDA #$FF 
         STA $2800,X 
         STA $2900,X 
         STA $2A00,X 
         STA $2B00,X 
         STA $2C00,X 
         STA $2D00,X 
         STA $2E00,X 
         STA $2F00,X 
         INX 
         BNE CZSC1 
         RTS 
 
powrót