Kod źródłowy intra z efektem "scroll'a" ;). Komentarze dotyczące działania poszczególnych procedur zostaną dodane wkrótce.
 
 
;-------------------------------------- 
;LOGO & SCROLL INTRO BY SIR ART/CHARGED 
;-------------------------------------- 
 
         *= $0C00 
 
TEXTLO   = $20 
TEXTHI   = $21 
TEKST    = $2AE5 
 
FAZA     = $22 
KOLOREK  = $23 
 
POM1     = $24 
POM2     = $25 
POM3     = $26 
POM12    = $27 
POM22    = $28 
 
LACE     = $29 
WSKAZ    = $2A 
WSKAZ2   = $2B 
 
         SEI 
         LDA #$00 
         STA $D020 
         STA $D021 
         STA FLASH+1 
         LDA #$0E 
         STA $D022 
         LDA #$01 
         STA $D023 
         LDA #$7F 
         STA $DC0D 
         LDX #$00 
         STX $DC0E 
         INX 
         STX $D01A 
         LDA #$08 
         STA $D012 
         LDA #$C8 
         STA $D016 
         LDA #$35 
         STA $01 
         LDA #<IRQ1 
         STA $FFFE 
         LDA #>IRQ1 
         STA $FFFF 
         LDA #$18 
         STA $D018 
         LDA #$0B 
         STA $D011 
         LDA #$00 
         STA LACE 
 
         LDX #$00 
KOL1     LDA #$FF 
         STA $0400,X 
         STA $0500,X 
         STA $0600,X 
         STA $06E8,X 
         STA $0800,X 
         STA $0900,X 
         STA $0A00,X 
         STA $0AE8,X 
         LDA #$0B 
         STA $D800,X 
         STA $D900,X 
         STA $DA00,X 
         STA $DAE8,X 
         INX 
         BNE KOL1 
 
         LDX #$27 
         LDA #$01 
KOL2     STA $28*24+$D800,X 
         DEX 
         BPL KOL2 
 
         LDA #$06 
         STA $DBE7 
         LDA #$0E 
         STA $DBC0 
         STA $DBE6 
         LDA #$03 
         STA $DBC1 
         STA $DBE5 
 
         LDA #$07 
         STA FAZA 
         JSR SCRINI 
 
         LDA #$0F 
         STA $1717 
         LDA #$00 
         TAX 
         TAY 
         JSR $1000 
         CLI 
 
         LDX #$00 
         STX WSKAZ 
 
         LDX WSKAZ 
L1       LDA KOLORKI,X 
         STA FLASH+1 
         CMP #$01 
         BNE L2 
 
         LDA #$BB+$29 
         STA POM1 
         STA POM12 
         LDA #$06 
         STA POM2 
         CLC 
         ADC #$04 
         STA POM22 
         JSR LOGO 
         LDY #$01 
         JSR LINEWAIT 
         LDA #$1B 
         STA $D011 
 
L2       LDY #$02 
         JSR LINEWAIT 
 
         LDX WSKAZ 
         INX 
         CPX #$0A 
         STX WSKAZ 
         BNE L1 
 
L3       LDA $DC01 
         CMP #$EF 
         BNE L3 
 
         LDX #$09 
         STX WSKAZ 
 
         LDX WSKAZ 
L11      LDA KOLORKI,X 
         STA FLASH+1 
         CMP #$01 
         BNE L21 
 
         LDA #$0B 
         STA $D011 
 
L21      LDY #$02 
         JSR LINEWAIT 
 
         LDX WSKAZ 
         DEX 
         STX WSKAZ 
         BPL L11 
 
         LDX #$0F 
L12      STX $1717 
 
         LDY #$03 
         JSR LINEWAIT 
 
         DEX 
         BPL L12 
 
         LDA #$00 
         STA $D418 
 
HOP1     JMP HOP1 
 
KOLORKI  .BYTE $00,$0B,$0C,$0F 
         .BYTE $07,$01,$07,$03 
         .BYTE $0E,$06,$06 
 
LINEWAIT LDA #$FF 
LW1      CMP $D012 
         BNE LW1 
         LDA $D012 
LW2      CMP $D012 
         BEQ LW2 
         DEY 
         BNE LINEWAIT 
         RTS 
 
IRQ1     STA REG1+1 
         STX REG1+3 
         STY REG1+5 
FLASH    LDA #$00 
         STA $D020 
         STA $D021 
 
         LDA $1010 
         EOR #$01 
         AND #$01 
         ASL A 
         STA SSS+1 
BH 
         LDA #$F2 
         STA $D012 
 
         LDA LACE 
         EOR #$01 
         AND #$01 
         STA LACE 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         ASL A 
         CLC 
         ADC #$18 
         STA $D018 
         LDA #$D0 
         CLC 
         ADC LACE 
         STA $D016 
 
         JSR SCROLL 
         JSR $1003 
 
         LDA #<IRQ2 
         STA $FFFE 
         LDA #>IRQ2 
         STA $FFFF 
 
         INC $D019 
REG1     LDA #$00 
         LDX #$00 
         LDY #$00 
         RTI 
 
IRQ2     STA REG2+1 
         STX REG2+3 
         STY REG2+5 
 
         LDA #$C0 
         CLC 
         ADC FAZA 
         STA $D016 
         LDA #$20 
         STA $D012 
 
         LDA #<IRQ1 
         STA $FFFE 
         LDA #>IRQ1 
         STA $FFFF 
         LDA #$1A 
         STA $D018 
 
         INC $D019 
REG2     LDA #$00 
         LDX #$00 
         LDY #$00 
         RTI 
 
SCRINI   LDA #>TEKST 
         STA TEXTHI 
         LDA #<TEKST 
         STA TEXTLO 
         RTS 
 
SCROLL   LDA FAZA 
         SEC 
         SBC #$01 
         SEC 
SSS      SBC #$00 
         STA FAZA 
         BMI SCR1 
         RTS 
SCR1     CLC 
         ADC #$08 
         STA FAZA 
         LDY #$00 
SCR3     LDA $07C1,Y 
         STA $07C0,Y 
         INY 
         CPY #$27 
         BNE SCR3 
 
         LDY #$00 
         LDA (TEXTLO),Y 
         AND #$3F 
         BNE SCR2 
         JSR SCRINI 
         LDA #$20 
SCR2     STA $07E7 
         LDA TEXTLO 
         CLC 
         ADC #$01 
         STA TEXTLO 
         LDA TEXTHI 
         ADC #$00 
         STA TEXTHI 
         RTS 
 
LOGO     LDA #$00 
         STA POM3 
 
         LDX #$05 
HI2      LDY #$00 
HI1      TYA 
         CLC 
         ADC POM3 
         STA (POM1),Y 
         INY 
         CPY #$13 
         BNE HI1 
         LDA POM1 
         CLC 
         ADC #$28 
         STA POM1 
         LDA POM2 
         ADC #$00 
         STA POM2 
         LDA POM3 
         CLC 
         ADC #$13 
         STA POM3 
         DEX 
         BPL HI2 
 
         LDA #$80 
         STA POM3 
 
         LDX #$05 
HI22     LDY #$00 
HI12     TYA 
         CLC 
         ADC POM3 
         STA (POM12),Y 
         INY 
         CPY #$13 
         BNE HI12 
         LDA POM12 
         CLC 
         ADC #$28 
         STA POM12 
         LDA POM22 
         ADC #$00 
         STA POM22 
         LDA POM3 
         CLC 
         ADC #$13 
         STA POM3 
         DEX 
         BPL HI22 
         RTS 
 
powrót